ตลอดระยะเวลา 14 ปี สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งจากผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญกับสถาบันพลังงาน, สถาบันการศึกษาต่างๆ, บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกลไกที่ ซึ่ง สถาบันพลังงานฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับประเทศต่อไป หากท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายดังกล่าวสามารถสมัครได้โดยกรอกรายละเอียดบุคลากรดังนี้
    หมายเหตุ รายละเอียดบุคลากรดังกล่าวถือเป็นข้อมุลส่วนบุคคลที่สถาบันพลังงานฯ จะเก็บไว้เป็นความลับไม่นำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล อนึ่งหลังจากลงทะเบียนและได้รับการ Active จากผู้ดูแลระบบแล้ว หากเข้ามาทำการแก้ไขข้อมูลภายหลังจะสิ้นสุดสถานะ Active ทันที ต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อขอทำการ Active อีกครั้ง
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
a-z, A-Z, 0-9 ขั้นต่ำ 6 ตัวอักษร และไม่เกิน 12 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน
อีเมล์  *
 
(กรุณากรอก email ที่ใช้จริงเพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูล)
ฉันยินดีรับข่าวสารจาก www.iie.or.th
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้า
ชื่อสมาชิก *
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ *
จังหวัด *
เบอร์โทร 
แฟกซ์
มือถือ *
(ขนาดรูปไม่เกิน 90px X 120px หรือขนาดไฟล์ไม่เกิน 300 KB)
รูปผู้สมัคร *
การศึกษาสูงสุด *
สาขา *
สถาบัน *
ประสพการณ์ทำงาน *
ปี
ความเชี่ยวชาญ *
(กรุณาเลือกความชำนาญของท่าน โดยสามารถเลือกความชำนาญได้มากกว่า 1 ด้าน)
ผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม   ผู้เชี่ยวชาญในด้านขนส่ง
ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม
ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler)
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
    (Air Split Type)
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller)
ระบบอัดอากาศ (Air Compressor)
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)
ระบบไฟฟ้า (Electricity)
ระบบมอเตอร์และปั๊ม (Motor and Pump)
ระบบบริหารจัดการพลังงาน
    (Energy Management))
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
    (Alternative Energy)
อื่นๆ 
 
 
ความเชี่ยวชาญในด้านขนส่ง
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ด้านบริหารจัดการ
สร้างทีมงานภายในองค์กร
ด้านการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน
อื่นๆ 
 


ระบบกำลังสมัครสมาชิก โปรดรอสักครู่