โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)...
โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
 
หลักการ/เหตุผล :
           ที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปรับปรุงด้านเทคนิค และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แต่ยังไม่มีกลยุทธ์ด้านแผนการจัดการพลังงานที่ชัดเจนทำให้การดำเนินงานยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก สถานประกอบการบางแห่งยังขาดนโยบายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร มีบุคลากรไม่เพียงพอในการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพลดลงจนทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น หรือมีข้อจำกัดในการลงทุน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน ถึงแม้ว่าธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีสถานประกอบการบางแห่งยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO เป็นอย่างดี หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและชัดเจนซึ่งอาจส่งผลให้สถานประกอบการยังขาดความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) อีกทั้งจำนวน ESCO ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดียังมีไม่มากเท่าที่ควร
 
           ดังนั้น จึงส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการได้ใช้บริการ ESCO ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในทุกๆ สาขาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและประเทศ รวมถึงการจัดหาและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์หลัก
 
           ของแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558-2579 คือ การใช้มืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยการใช้บริการ ESCO ช่วยลดความเสี่ยงให้กับสถานประกอบการในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพราะ ESCO มีการรับประกันผลประหยัดให้แก่สถานประกอบการ (ผู้รับบริการ) และชดเชยส่วนต่างให้กับสถานประกอบการหากผลประหยัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รับประกันไว้ในสัญญา จะทำให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจและเสริมสร้างสถานประกอบการให้มีการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตร์หลักแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579
2. เพื่อลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน
3. เพื่อให้บริษัทจัดการพลังงานมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และสร้างความมั่นใจให้แก่สถานประกอบการที่สนใจเข้ารับบริการ รวมถึงแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนสินเชื่อด้านพลังงาน
4. เพื่อสร้างกระบวนการตรวจรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือได้ และคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับรายอื่นๆ
5. เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้บริการ ESCO เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ ได้ทำการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
ผลที่ได้รับ :
1. สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมประมาณ 5 ktoe/ปี 
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์กลางการให้ข้อมูลธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO Information Center และมีการให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงานในทุกระดับเพื่อพัฒนาทั้งในด้านการดำเนินงานขององค์กรและบุคลากรที่ได้มาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
4. มีสถานประกอบการที่เป็นกรณีศึกษาการทำโครงการในรูปแบบ ESCO เพิ่มมากขึ้น โดยมีการมอบรางวัลสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ESCO Project Awards) เพื่อเป็นตัวอย่างให้สถานประกอบการอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง
5. มีบริษัทจัดการพลังงานอย่างน้อย 10 แห่ง ที่เข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของ ESCO และมอบรางวัลให้แก่บริษัทจัดการพลังงานดีเด่นที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน (Excellent ESCO Awards) เพื่อเป็นตัวอย่างให้บริษัทจัดการพลังงานรายอื่นๆ พัฒนาศักยภาพหน่วยงานของตนเองให้ดำเนินการอย่างมืออาชีพ

การบริหารโครงการ
            บริหารโครงการโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
โดยมีนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมเป็นผู้อำนวยการโครงการ และคณะกรรมการของหน่วยงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านนโยบายการดำเนินงานโครงการและการปฏิบัติในภาพรวม

ระยะเวลาโครงการ
            ตั้งแต่ 28 กันยายน 2560 - 28 มกราคม 2562

ประโยชน์ที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
           โครงการดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้ ดังนี้สถานประกอบการสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยแรงจูงใจทั้งด้านภาพลักษณ์ของบริษัท (สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก ESCO (ESCO Project Awards))

นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้
สถานประกอบการลดการใช้พลังงานทั้งในส่วนของไฟฟ้า และความร้อน ซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นไปได้ในการนำผลการดำเนินการไปใช้
            การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกบริษัทจัดการพลังงานได้ระบุไว้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558-2579 ของกระทรวงพลังงาน การรวบรวมและติดตามข้อมูลผลการอนุรักษ์พลังงานจริงจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO จะเป็นข้อมูลฐานในการวิเคราะห์ตัดสินใจนโยบายด้านพลังงานในอนาคตได้ นอกจากนี้สามารถนำผลการดำเนินงานไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น
 
ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
 
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบ...
  1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรร...
  18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559
 • โครงการ Core Environment Program and Biodiversity ...
  1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559
 • โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...
  25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (...
  28 ก.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2561
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2020...
  1 ก.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
 • งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมา...
  24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลัง...
  1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558
 • โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อก...
  1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
 • โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลัง...
  11 เม.ย. 2559 - 10 เม.ย. 2560
 • โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติง...
  30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556
 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยั...
  30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit