โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ENERGY POINT)
ที่มาและความสำคัญของโครงการ
            จากการที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่า ภาคอุตสาหกรรมให้การตอบรับถึงความยินดีที่ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเสนอแนะความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้ภาครัฐช่วยส่งเสริม อาทิเช่น การสนับสนุนเงินทุน, การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ, การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้, การสนับสนุนในด้านการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานภายในองค์กร เป็นต้น โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะของตัวแทนภาคอุตสาหกรรมที่มีสมาชิกกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเริ่มตระหนักถึงความสำคัญ และเริ่มนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้ด้วยตนเองอย่างจริงจังเพื่อความยั่งยืน จึงเสนอขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการดำเนิน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม Energy Point” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเริ่มปลูกฝังให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องตระหนักถึงอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป

กลุ่มเป้าหมาย : โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูล 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพฯ

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ พอสังเขป

            เพื่อส่งเสริมและจูงใจผู้ประกอบการให้ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Point (สะสมอย่างน้อย 3 Points) ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน เมื่อนำ Energy Point มาแลกรับสิทธิ์ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน (Training), สนับสนุนทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ 1 วัน (One Day Audit), เยี่ยมชมโรงงานที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น 1 ครั้ง (Site Visit) (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) และขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 30 (แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อแห่ง)

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร:    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559-17 ตุลาคม 2559
ดำเนินการในพื้นที่ :             18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร
ขอรับการสนับสนุนจาก :      กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
        
                                สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน / กระทรวงพลังงาน

แนวทางการสะสมคะแนน Energy Point 


            1. คะแนน (Point ที่ 1) ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Policy)     และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดยทั่วถึง

            2. คะแนน (Point ที่ 2) ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร ดำเนินการแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Man) โดยคุณสมบัติในเบื้องต้นคือ เป็นพนักงานประจำของบริษัท เพศชายหรือหญิง และไม่จำกัดจำนวนคน เพื่อเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร,พนักงาน,หน่วยงานต่างๆ ภายนอก เพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้

            3. คะแนน (Point ที่ 3) ผู้ประกอบการหรือ Energy Man ดำเนินการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี (Planning) เพื่อดำเนินการลดการใช้พลังงานในโรงงาน

            4. คะแนน (Point ที่ 4) ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารต้องดำเนินการทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Review Plan) หลังจากได้รับความรู้ต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน (Training) ,เข้าเยี่ยมชม (Site Visit) โรงงานต้นแบบหรือโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Model Factory) และได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (One Day Audit) เป็นต้น เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน 300,000บาท ต่อแห่ง ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการสะสมคะแนน Energy Point (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

            เมื่อผู้ประกอบการสะสมคะแนนได้อย่างน้อย 3 Point สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ ได้ดังนี้

            1. ผู้ประกอบการสามารถนำคะแนน 1 Point (Point ที่ 1) มาแลกรับสิทธิประโยชน์ในการอบรม (Training) แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในหัวข้อที่แต่ละกลุ่มจังหวัดมีความต้องการได้รับความรู้        
            2. ผู้ประกอบการสามารถนำคะแนน 1 Point (Point ที่ 2) มาแลกรับสิทธิประโยชน์เข้าเยี่ยมชม (Site Visit)โรงงานต้นแบบหรือโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Model Factory) ภายในกลุ่มจังหวัดของท่านได้ 1 ครั้ง 
            3. ผู้ประกอบการสามารถนำคะแนน 1 Point (Point ที่ 3) มาแลกรับสิทธิประโยชน์ ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงาน 1 วัน (One Day Audit)
 โดยผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่ ดังนี้ 

            3.1 แนะนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม 
            3.2 ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องจักรและระบบ Utility ภายในโรงงาน พร้อมแนะนำจุดที่ควรปรับเปลี่ยน
            3.3 ให้คำแนะนำในการปรับแผนการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานให้มีความเหมาะสม
            3.4 จัดทำสรุปผลการเข้าให้คำแนะนำประเด็นที่ควรดำเนินการปรับปรุงภายในโรงงาน

กรณีที่ผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ 

            ผู้ประกอบการสามารถนำคะแนน 1 Point (Point ที่ 4) ยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อดำเนินการ
ปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ตามแผนการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานที่ปรับปรุงแล้ว) ในอัตราร้อยละ 30 (แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อแห่ง) โดยสามารถยื่นแบบฟอร์มได้ที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ของท่าน

            **หมายเหตุ วงเงินสนับสนุนเงินทุนเพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานนั้น เบื้องต้นกระจายการสนับสนุนไปแต่ละกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพฯ กลุ่มละ 3 ล้านบาท รวมทั้งหมด 57 ล้านบาท โดยหากกลุ่มจังหวัดใดขอรับการสนับสนุนไม่เต็มวงเงิน คณะกรรมการจะพิจารณากระจายวงเงินสนับสนุนดังกล่าวไปยังกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ที่มีการยื่นขอรับการสนับสนุนไว้เกิน 3 ล้านบาทต่อไป

การขอรับเงินสนับสนุน 30% (แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อแห่ง) มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
     

            1. ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร ได้มีการทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานที่วางไว้ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของโครงการฯ และมีความพร้อมที่จะลงทุนปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
            2. ติดต่อสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ของท่าน เพื่อยื่นแบบฟอร์มการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร-อุปกรณ์ 
            3. ดำเนินการปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
            4. ตรวจวัดผลก่อนและหลัง (Before-After) โดย Supplier ผู้ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ประกอบการที่เคยได้รับเงินทุนสนับสนุนในลักษณะโครงการเดียวกันมาก่อน*

การรับเงินสนับสนุน 30%

            งวดที่ 1 : จ่ายอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน 
เมื่อผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการและดำเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเสร็จสิ้นเรียบร้อย 

            งวดที่ 2 : จ่ายอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน 
เมื่อผู้ประกอบการ ดำเนินการตรวจวัด และพิสูจน์ผลประหยัดร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ 

กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาการสะสม Energy Point 
เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึงวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

ระยะเวลาการนำ Energy Point แลกรับสิทธิประโยชน์ 
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้สนับสนุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไปแล้ว 920 ครั้ง
 
 • โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภา...
  28 ก.ย. 2560 - 28 ม.ค. 2562
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบ...
  1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรร...
  18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559
 • โครงการ Core Environment Program and Biodiversity ...
  1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559
 • โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...
  25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2020...
  1 ก.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
 • งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมา...
  24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลัง...
  1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558
 • โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อก...
  1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
 • โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลัง...
  11 เม.ย. 2559 - 10 เม.ย. 2560
 • โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติง...
  30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556
 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยั...
  30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit