หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2020
 

สนับสนุนโดย
 
**สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ**หลักการและเหตุผล
 
            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าพลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการผลิตของประเทศ ดังนั้น การให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการนำพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร

            สถาบันพลังงานฯ จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านพลังงานให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคที่มีการใช้พลังงานสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความสำคัญของพลังงาน ตลอดจนสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศและในระดับสากล รวมถึงแนวโน้มทางธุรกิจพลังงานของประเทศ อุปสรรค และโอกาสของการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายในระดับผู้บริหารด้านพลังงานให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนเชื่อมโยงทางธุรกิจพลังงานในอนาคต

 


วัตถุประสงค์
            · เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความสำคัญของพลังงานพร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านพลังงานจากผู้มีประสบการณ์ให้กับผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม
          · เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานโลก และแนวโน้มด้านพลังงานของประเทศตลอดจนอุปสรรคและโอกาส
          · เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวโน้มของธุรกิจพลังงาน เพื่อนำมาพัฒนาแผนการดำเนินงานทางธุรกิจ
          · เพื่อสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน แลกเปลี่ยน ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือกัน 

 
 


 
รูปแบบการอบรม

            กระบวนการอบรมของหลักสูตรมุ่งให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้านพลังงาน มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การระดมสมอง การให้ข้อมูล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการศึกษาดูงานสถานที่จริง

 
   ระยะเวลาและกำหนดการอบรม
  ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2563*

 
 • การบรรยายในห้องเรียน ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในทุกวันศุกร์
​        เวลา 14.00-18.00 น. จำนวน 10 ครั้ง (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
 • การดูงาน แบ่งเป็น  
        (1) การดูงานในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน)   
        (2) การดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง (5-7 วัน)(ไม่บังคับ)  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 
 • เป็นผู้บริหารของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจด้านพลังงาน
 • เป็นผู้บริหารของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน
 • เป็นผู้ให้ความสำคัญด้านพลังงานและสามารถเข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมในเวลาที่กำหนดได้  สถานที่อบรม
 • รร.สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ     
        * หมายเหตุ : เวลาและสถานที่การอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


 
 สถานที่ดูงาน
 • ในประเทศ   : โรงงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award, LNG Terminal และโรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น
 • ต่างประเทศ : เยี่ยมชมงานนิทรรศการ และศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงาน /พลังงานทดแทนในโรงงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
        * หมายเหตุ : เวลาและสถานที่การอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมค่าธรรมเนียมการอบรม
 
ผู้สมัครเข้าอบรม ราคา (บาท/ท่าน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคารวม
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 69,000 4,830 73,830
บุคคลทั่วไป   79,000 5,530 84,530

        * หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมการศึกษาดูงานในประเทศจำนวน 1 ครั้ง/เสื้อ Jacket/เสื้อ POLO/การเป๋าเอกสารหลักสูตร
        * หมายเหตุ : ไม่รวมค่าศึกษาดูงานค่างประเทศ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 79,000 บาท / ท่าน

 


 
 
หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program)
 
ไฮไลท์ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2018 รุ่นที่ 4


สถานที่ทำการสถาบันฯ

               สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
            เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
            ชั้น 7 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
            โทรศัพท์ : 02-345-1248, 02-345-1258, 081-889-5511
            Website : 
www.iie.or.th ผู้ประสานงานหลักสูตร

           นางณัฐสินี กิตติยศธาดา

         นางสาวมาริสา แซ่พัว             
         โทรศัพท์ :  02-345-1248, 02-345-1258, 081-889-5511    E-mail: eepconnection@gmail.com               
         ID Line Official EEP : eep_iie

                       
 
 
ผู้สนับสนุน : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไปแล้ว 1352 ครั้ง
 
 • โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภา...
  28 ก.ย. 2560 - 28 ม.ค. 2562
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบ...
  1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรร...
  18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559
 • โครงการ Core Environment Program and Biodiversity ...
  1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559
 • โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...
  25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (...
  28 ก.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2561
 • งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมา...
  24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลัง...
  1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558
 • โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อก...
  1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
 • โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลัง...
  11 เม.ย. 2559 - 10 เม.ย. 2560
 • โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติง...
  30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556
 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยั...
  30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit