งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน...
ชื่อ          : งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 1 พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และนนทบุรี)
 
ที่มาและความสำคัญ : ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) มีเป้าหมายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 โดยใช้ปี 2548 เป็นปีฐาน เนื่องจากเมื่อปี 2548 ความเข้มการใช้พลังงานของประเทศไทย คือ 16.2 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) ต่อพันล้านบาท (GDP)  ดังนั้น หากประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ความเข้มการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศไทยในปี 2573 จะต้องไม่เกิน 12.1 ktoe ต่อพันล้านบาท ในส่วนภาคธุรกิจ บริการ และอุตสาหกรรมที่จะต้องมีการอนุรักษ์พลังงาน จะมีมาตรการทั้งภาคบังคับด้วยกฎระเบียบกับภาคการสนับสนุนและส่งเสริม โดยภาคบังคับ คือ การบังคับใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2550) ที่กำหนดให้อาคารและโรงงานควบคุมประมาณ 8,768 แห่ง ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ได้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนในทุกกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด   ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การลดต้นทุนการผลิตและบริการ การลดการเสียดุลการค้าและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่ง        เป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2554-2558) ในสาขาอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดใหญ่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงรวมไม่น้อยกว่า 2,669 ktoe หรือลดการใช้พลังงานลงเฉลี่ยปีละ 534 ktoe เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง

          พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2550) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป ตามกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดค่า Energy Intensity (EI)  ลง 25% ภายในปี 2573 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี จึงเป็นภารกิจของกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะต้องดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน เป็นผลให้โรงงานควบคุม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5,971 แห่ง ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย สำหรับในส่วนโรงงานควบคุม ประมาณ 6,432 แห่ง ต้องผลักดันให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานครบถ้วนตามกฎหมาย และส่งรายงานการจัดการพลังงานให้ พพ.      ครบทุกแห่ง ซึ่งทำให้เกิดระบบการจัดการพลังงานที่มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและรายงานผลการอนุรักษ์พลังงานให้ พพ. ทราบทุกปี หากโรงงานควบคุมไม่สามารถดำเนินตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานในภาพรวมอย่างมหาศาล ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา      โรงงานควบคุมที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายประมาณ 85% ของทั้งหมด หากมีการดำเนินการได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพแล้ว จะเกิดการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงานลงและบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานที่ตั้งไว้
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น มีขีดจำกัดด้านบุคลากรที่จะกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม การดำเนินการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนี้ มีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ และมีเอกสารขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมาก จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว พพ. จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาหน่วยงานมาดำเนินการ โดยประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพลังงานในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนในการเข้าไปผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง  ร่วมเป็นเครือข่ายช่วย พพ. ในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ของโรงงานควบคุมทั่วประเทศ
 
วัตถุประสงค์
       ·   เพื่อผลักดันให้โรงงานควบคุม ดำเนินการด้านการจัดการพลังงานที่จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ ตามนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
       ·   เพื่อกำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานควบคุมดำเนินงานตามกฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และยั่งยืน
       ·   เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของกิจกรรมที่โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและติดตามประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
       ·   เพื่อตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม
 
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 12 เดือนนับแต่วันลงนามในสัญญา (24 มิถุนายน 2557-23 มิถุนายน 2558)

งบประมาณ : 8,824,500 บาท

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
 
 • โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภา...
  28 ก.ย. 2560 - 28 ม.ค. 2562
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบ...
  1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรร...
  18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559
 • โครงการ Core Environment Program and Biodiversity ...
  1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559
 • โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...
  25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (...
  28 ก.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2561
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2020...
  1 ก.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลัง...
  1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558
 • โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อก...
  1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
 • โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลัง...
  11 เม.ย. 2559 - 10 เม.ย. 2560
 • โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติง...
  30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556
 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยั...
  30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit