โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม...
ที่มาและความสำคัญของโครงการ
          ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นภาคธุรกิจที่มีการใช้พลังงานสูงที่สุดใกล้เคียงกับภาคการขนส่ง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในช่วงการขยายเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้พลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 130,000 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูลโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555) ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises, SME) ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงมีศักยภาพการประหยัดพลังงานสูงมากหากมีการส่งเสริมให้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
 1. รวบรวมและพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละระดับ และครอบคลุมเนื้อหา และรูปแบบที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเองได้
 2. เผยแพร่สื่อความรู้ และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศได้นำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ดำเนินการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ 
 3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนด้วยการมีศูนย์กลางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency Information Center) เชิงรุกที่เข้าถึงผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายของโครงการ
        ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีศูนย์กลางการรับรู้ และแลกเปลี่ยน ข้อมูลความรู้ข่าวสารด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วยสื่อการเผยแพร่ความรู้ฯ ที่มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย นำไปปฎิบัติตามได้ทันที เนื่องจากบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจไม่เคยทราบแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตนเอง เป้าหมายของโครงการจึงต้องการสร้างจิตสำนึก พร้อมกับการเสริมสร้างความรู้ และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามความพร้อมของผู้ประกอบการ
                                                                                                                  
ขอบเขตการดำเนินงาน
   จัดตั้งศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency Information Center) รวมถึงสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พลังงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่คามรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยสื่อเผยแพร่ความรู้ประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท อาทิเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ หนังสือคู่มือ โปสเตอร์รณรงค์ แผ่นพับ เป็นต้น ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนำไปเรียนรู้และประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ จะจัดให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ รวทั้งสิ้น 3 ระยะ (ต้น กลาง และปลายโครงการ) เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงนำผลสำเร็จที่ได้รับมาเผยแพร่ให้เห็นถึงความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานภายในภาคอุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
 
        1.   ภาคอุตสาหกรรมมีศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร และความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ให้ภาคอุตสาหกรรมรับทราบ และนำไปประยุกต์ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยตนเอง
        2.   สร้างจิตสำนึกและความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
        3.   มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านของผู้เผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายผู้ประกอบการ ร่วมกันเป็นเครือข่ายใหญ่ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างทั่วถึง
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 
 1. จัดตั้งศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency Information Center) และศูนย์ฯ ย่อยแต่ละภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด ทั่วประเทศ
 2. รวบรวม และพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านสื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อรณรงค์อื่นๆ รวมไม่น้อยกว่า 5 ประเภท เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ร่วมกับคำแนะนำเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญได้
 3. จัดสัมมนา และนิทรรศการเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน และเผยแพร่สื่อความรู้ให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่กรุงเทพฯ 1 ครั้ง และตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 18 ครั้ง
 4. ประเมินผลการรับรู้ และนำความรู้ที่ได้รับจากสื่อเผยแพร่ไปประยุกต์ มีผลการประเมินถึงระดับที่ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มผู้ประกอบการที่ประเมิน
 
หลักการและแนวคิดในการดำเนินโครงการ
    จากสภาพปัญหาที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างจำกัด และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงมีแนวคิดในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างจิตสำนึก และเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการดำเนินโครงการดังรูปที่ 3 กล่าวคือ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency Information Center) ที่ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอข้อมูลความรู้ได้สะดวก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ทุกภาคส่วนทั้งระดับองค์กรและระดับชุมชน โดยประกอบไปด้วย พลังงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา สื่อชุมชนต่างๆ และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดตั้งศูนย์ฯ ย่อยใน 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศดังรูปที่ 2 เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการร่วมกันเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานของภาคอุตสาหกรรมต่อไป


ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ 
http://ienergycenter.net/
ผู้สนับสนุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไปแล้ว 91 ครั้ง
 
 • โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภา...
  28 ก.ย. 2560 - 28 ม.ค. 2562
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบ...
  1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรร...
  18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559
 • โครงการ Core Environment Program and Biodiversity ...
  1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559
 • โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...
  25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (...
  28 ก.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2561
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2020...
  1 ก.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
 • งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมา...
  24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558
 • โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อก...
  1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
 • โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลัง...
  11 เม.ย. 2559 - 10 เม.ย. 2560
 • โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติง...
  30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556
 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยั...
  30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit