โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
(
Research and Development of Logistics and Transport Management Application; LTMA)
 
            กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง จึงสนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน(Research and Development of Logistics and Transport Management Application; LTMA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและลดต้นทุนการขนส่ง รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีโอกาสได้นำโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งไปปฏิบัติใช้งานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งจากกลุ่มต่างๆทั่วประเทศ
 
วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ
      1.เพื่อพัฒนาและจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและขนส่ง 
      2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีโอกาสได้นำโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งไปปฏิบัติใช้งานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
      3.เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและขนส่งจากกลุ่มต่างๆทั่วประเทศ โดยจะทำให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่จะนำไปสู่การรวมสินค้าเข้าด้วยกันในการจัดส่งทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ อันเป็นการประหยัดการใช้พลังงานได้
      4.เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ในการบริหารจัดการขนส่งให้กับผู้ประกอบการได้นำไปใช้ในการตรวจติดตาม และควบคุมการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยตนเองต่อไป

ระยะเวลาโครงการฯ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 27 เดือน (ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2556)
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 1. โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ที่ใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
 2. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้นำโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งไปใช้งานเพื่อการประหยัดพลังงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย

ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ www.thailtma.org
 
ผู้สนับสนุน : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง
 
 • โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภา...
  28 ก.ย. 2560 - 28 ม.ค. 2562
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบ...
  1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรร...
  18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559
 • โครงการ Core Environment Program and Biodiversity ...
  1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559
 • โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...
  25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (...
  28 ก.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2561
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2019...
  2 ก.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2563
 • งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมา...
  24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลัง...
  1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558
 • โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลัง...
  11 เม.ย. 2559 - 10 เม.ย. 2560
 • โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติง...
  30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556
 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยั...
  30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit