โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานปี 9...
โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงาน
โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
 
1. ที่มาและความสำคัญ
            ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานรวมกันสูงกว่าร้อยละ 40 ของการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจให้เป็นรูปธรรมนั้น เป็นกลไกของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ซึ่งให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน การหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบรายละเอียดการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุน การช่วยในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ การควบคุมดูแลการติดตั้ง การฝึกอบรมให้บุคลากรในโรงงาน/อาคาร รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาปรับแต่งอุปกรณ์/เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงได้ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานยังมีการประกันผลประหยัดให้แก่ลูกค้า (โรงงาน/อาคาร/สถาบันการเงิน) อีกด้วย ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการลงทุนและดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
 
            โดยที่ผ่านมา พพ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศ ในการร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยอาศัยกลไก ESCO ซึ่งหากพิจารณาถึงสถานภาพการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ปัจจุบันพบว่ามีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะ ESCO ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจำนวน 51 บริษัท โดยในปีงบประมาณ 2556 มีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการลงทุนโดยกลไก ESCO จำนวน 60 สัญญา โดยก่อให้เกิดการลงทุนทั้งสิ้นกว่า 6,000 ล้านบาท และมีผลประหยัดพลังงานรวมกันประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี
 
            อุปสรรคสำคัญที่ยังคงทำให้ธุรกิจจัดการพลังงานยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นผลเนื่องมาจากการผู้ประกอบการยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO เป็นอย่างดี รวมถึงยังขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ รวมถึง ESCO เองก้อยังมีช่องว่างและความแตกต่างด้านศักยภาพและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถผลักดันให้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ดังนั้นการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจจัดการพลังงานรวมถึงการพัฒนามาตรฐานความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ ESCO ให้มีศักยภาพสูง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความเป็นมืออาชีพของ ESCO ให้สามารถให้บริการได้อย่างเชื่อมั่นในผลสำเร็จและผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของกระทรวงพลังงาน
 
            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะดำเนินงานส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยอาศัยกลไก ESCO ต่อไป ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดไว้ จะเน้นให้ความสำคัญ  2 ด้าน คือ ด้านแรก ด้านสร้างความเชื่อมั่นและงานกระตุ้นขยายตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นขยายตลาดธุรกิจ สร้างและขยายเครือข่ายในการส่งเสริมการลงทุนโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการด้านข้อมูลของบริษัทจัดการพลังงาน และรวบรวมข้อมูลและติดตามผลข้อมูลการอนุรักษ์จริงจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO โดยพัฒนาระบบหรือแนวทางในการรวบรวมติดตามข้อมูลดังกล่าวที่สามารถใช้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว  ด้านที่สอง ด้านการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและความเป็นมืออาชีพสำหรับบริษัทจัดการพลังงาน พัฒนาแนวทางตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V) ที่เหมาะสมสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO ของประเทศไทยและมาตรฐานการทำงาน (Code of Practice) เพื่อให้เกิดการใช้กลไก ESCO อนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในอนุรักษ์พลังงานให้ประเทศและดำเนินตามยุทธศาสตร์แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี
 
2. วัตถุประสงค์
            2.1 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นขยายตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO
            2.2 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO ตามยุทธศาสตร์แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี
            2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงาน ให้สามารถดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
          2.4 เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในเรื่องมาตรฐานการทำงาน (Code of Practice) และแนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V) ในมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ เพื่อให้มีระบบการรวบรวมข้อมูลผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ที่ถูกต้องและติดตามผลได้ในระยะยาว
 
3. ขอบเขตการดำเนินงาน
3.1 งานด้านการกระตุ้นตลาดและสร้างความเชื่อมั่นในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบESCO
            3.1.1 จัดกิจกรรมกระตุ้นและขยายตลาดธุรกิจ ESCO โดย
             3.1.1.1 จัดงานสัมมนาใหญ่ Thailand ESCO Fair 1 ครั้ง ใน กทม. เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ ESCO และเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO โดยผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 1,000 คน
             3.1.1.2 จัดกิจกรรม ESCO Business Matching จำนวน 10 ครั้ง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม
            3.1.2 ดำเนินการสร้างและขยายเครือข่ายในการส่งเสริมการลงทุนโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO ร่วมกันระหว่าง บริษัท ESCO ผู้ผลิตผู้จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และสถาบันการเงิน โดยดำเนินการในรูปแบบการประชุมการสัมมนา เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 3 ครั้ง       
            3.1.3 ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการด้านข้อมูลของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Information Center) ให้มีข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอและมีความทันสมัยทั้งสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในธุรกิจ ESCO และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายคืออาคาร/โรงงานต่างๆ โดยเพิ่มเติมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลจากเดิม 
            3.1.4 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแนวทางได้มีดำเนินการไว้หรืออาจปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก พพ. และจัดทำระบบติดตามและประมวลผลบริษัท ESCO ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
3.1.5 ดำเนินการรวบรวมและติดตามข้อมูลผลการอนุรักษ์พลังงานจริงจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO โดยพัฒนาระบบหรือแนวทางในการรวบรวมติดตามข้อมูลดังกล่าวที่สามารถใช้
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวและต้องมีการนำเสนอข้อมูลผลการอนุรักษ์พลังงานจริงดังกล่าวอย่างน้อยเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ
            3.1.6 ศึกษากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค ในการผลักดันและส่งเสริมการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานให้กับหน่วยงานราชการที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ตลอดจนให้การสนับสนุน หรือเป็นตัวแทนของ พพ. ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานให้กับหน่วยงานราชการพร้อมทั้งจัดทำร่างกฎระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการแก้ไข ตามข้อมูลที่ได้รับจากพพ. ซึ่งผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วจากผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำแนวทางแผนกลยุทธ์ในการผลักดันการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานให้กับหน่วยงานราชการที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 งานการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและความเป็นมืออาชีพสำหรับบริษัทจัดการพลังงาน 
            3.2.1 พัฒนาแนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) ที่เหมาะสมสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO ของประเทศไทย โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทาง M&V ของสากลสำหรับมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นที่นิยมและมีความเหมาะสมในการดำเนินการในรูปแบบ ESCO อย่างน้อย 4 มาตรการ และผลักดันให้มีการนำไปใช้งานจริงโดยร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยโดยต้องมีโครงการตัวอย่างที่ดำเนินการให้กับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
            3.2.2 จัดทำระบบรับรองคุณภาพสำหรับผู้ให้บริการธุรกิจ ESCO และคู่มือเพื่อนำเข้าใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ อันจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ให้มีการดำเนินโครงการได้ตามกรอบมาตรฐาน มีการตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยต้องมีการนำไปทดลองใช้จริงและติดตามผลกับบริษัท ESCO จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ราย
            3.2.3 จัดทำสื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการที่ประกอบด้วย
                3.2.3.1 เอกสารเผยแพร่คู่มือระบบรับรองคุณภาพสำหรับธุรกิจ ESCO จำนวน 400 ฉบับ
                3.2.3.2 เอกสารเผยแพร่แนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด M&V สำหรับโครงการ ESCO จำนวน 1,000 ฉบับ
                3.2.3.3 รายงานประจำปี 2558 สถานภาพธุรกิจ ESCO จำนวน 500 ชุด
                3.2.3.4 สื่อวีดิทัศน์เผยแพร่กรณีตัวอย่างโครงการ ESCO ที่ประสบผลสำเร็จจำนวน 5 เรื่อง
            3.2.4 จัดทำโครงการนำร่องการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO (ESCO Pilot Projects) ที่เหมาะสมในหน่วยงานราชการอย่างน้อย 5 โครงการ เพื่อใช้เป็นกรณีตัวอย่างที่ดำเนินการได้จริงในการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งสามารถนำไปขยายผลกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ได้ โดยให้งบสนับสนุนการจัดทำ Investment Grade Audit (IGA) และการทำ Measurement and Verification (M&V) โดยจะสนับสนุนสูงสุดต่อโครงการ 1.5 % ของเงินลงทุน วงเงินไม่เกิน 750,000 บาท
            3.2.5 ดำเนินการนำผลการศึกษาและการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการมาเผยแพร่หรืออบรมให้ความรู้กับบริษัท ESCO และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 100 คน โดยจัดการอบรมและดูงานรวมกันอย่างน้อย 7 ครั้ง และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวมอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 200 คน
 
4. วิธีดำเนินการ
            ค่าสนับสนุนโครงการ  เป็นเงิน 13,685,740 บาท ให้การสนับสุนนแก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
          ทั่วประเทศ
 
6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
            ภายใน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
 
7. งบประมาณ
            ในวงเงิน 13,685,740 บาท โดยใช้เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
 
8. ผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ
            8.1 มีการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
            8.2 มีผู้ให้บริการรายใหม่ในธุรกิจ ESCO เพิ่มมากขึ้น
            8.3 มีศูนย์กลางในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
            8.4  ESCO มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ
            8.5  สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการในการใช้บริการ ESCO
 
9. ผลผลิต
            9.1  การสัมมนาส่งเสริมธุรกิจ ESCO จำนวน 11 ครั้ง (กรุงเทพฯ 1 ครั้ง ปริมณฑลและภูมิภาค 10 ครั้ง)
            9.2  กิจกรรมสร้างเครือข่าย ESCO 3 ครั้ง
            9.3  รายงานประจำปี ESCO จำนวน 500 ฉบับ
            9.4  วีดีทัศน์เผยแพร่โครงการที่ประสบผลสำเร็จ 5 เรื่อง
            9.5  เครือข่ายความร่วมมือ ESCO สำหรับในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
            9.6  มีมาตรฐานการทำงานจอง ESCO (Code of Practice) ที่เหมาะสม
            9.7  มีแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดอย่างน้อย 4 มาตรการที่สามารถนำไปใช้งานได้
            9.8  มีระบบการรวบรวมและติดตามข้อมูลผลการอนุรักษ์พลังงานจากโครงการ ESCO ที่มี
ประสิทธิภาพและมีข้อมูลผลการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ ESCOในภาพรวมทั้งประเทศ
            9.9  มีข้อมูลสถานภาพตลาดและศักยภาพของธุรกิจ ESCO
            9.10 เอกสารเผยแพร่ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่มาตรฐานการทำงาน (Code of Practice) สำหรับ
       บริษัทจัดการพลังงานไทยจำนวน 500 ฉบับ
            9.11 เอกสารเผยแพร่แนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด M&V สำหรับโครงการ ESCO จำนวน 1,000 ฉบับ
 
10. ผลลัพธ์
            10.1 ช่วยสนับสุนนให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบบ ESCO ได้ไม่น้อยกว่า 50 โครงการ
            10.2 เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานประมาณ 15 ktoe/ปี
 
11. ดัชนีวัดผล  
            11.1 เกิดการใช้กลไก ESCO อนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น
            11.2 เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานประมาณ 15 ktoe/ปี


ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ www.thaiesco.org
ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. กระทรวงพลัง
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไปแล้ว 77 ครั้ง
 
 • โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภา...
  28 ก.ย. 2560 - 28 ม.ค. 2562
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบ...
  1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรร...
  18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559
 • โครงการ Core Environment Program and Biodiversity ...
  1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559
 • โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...
  25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (...
  28 ก.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2561
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2020...
  1 ก.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
 • งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมา...
  24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลัง...
  1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558
 • โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อก...
  1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
 • โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติง...
  30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556
 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยั...
  30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit