โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ
      โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี
 
      จากยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2554 – 2558) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้กำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ให้มีการใช้พลังงานของประเทศอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงานที่จะให้เป็น 20% โดยมุ่งเน้นเพิ่มผลประหยัดพลังงาน จากภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งเป็นหลักโดยการเร่งรัดการออกกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมาตรการ การกำกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 1. เพื่อผลักดันให้โรงงานควบคุม ดำเนินการด้านการจัดการพลังงานที่จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ ตามนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการกำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานควบคุมดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และยั่งยืน
 3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของกิจกรรมที่โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และติดตามประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 4. เพื่อตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม
 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  
       12 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา
ผู้สนับสนุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไปแล้ว 102 ครั้ง
 
 • โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภา...
  28 ก.ย. 2560 - 28 ม.ค. 2562
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบ...
  1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรร...
  18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559
 • โครงการ Core Environment Program and Biodiversity ...
  1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559
 • โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...
  25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (...
  28 ก.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2561
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2020...
  1 ก.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
 • งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมา...
  24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลัง...
  1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558
 • โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อก...
  1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
 • โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลัง...
  11 เม.ย. 2559 - 10 เม.ย. 2560
 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยั...
  30 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit