โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (พ.ศ. 2555)

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (พ.ศ. 2555)
(Logistics and Transport Management ; LTM)

 ปัจจุบันประเทศไทย มีสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายแยกตามประเภทสาขาธุรกิจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ โดยการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่งนั้น มีสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายใกล้เคียงกันอยู่ที่ 35.6 % และ 35.7 % ตามลำดับ และการใช้พลังงานในส่วนอื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัย, ภาคธุรกิจ,  การเกษตร ฯลฯ อีก 28.7 % (ข้อมูล พ.ศ. 2554) โดยที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมลดการใช้พลังงานให้กับทุกภาคส่วนผ่านการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนส่ง มีโอกาสได้รับการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการของตน พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้
2.  เพื่อประยุกต์ความรู้ความชำนาญของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ (วิศวกรรมและเทคโนโลยี, การบริหารจัดการ, วิธีการขับรถ และการสร้างทีมงาน) ในการวิเคราะห์การใช้พลังงานในส่วนการขนส่งของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่บุคลากรของผู้ประกอบการฯ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การใช้พลังงานด้วยตนเองได้ต่อไป
3.  เพื่อรวบรวมผลสำเร็จที่ได้รับจากการปรับปรุงตามคำแนะนำของทีมผู้เชี่ยวชาญ ใช้เป็นศูนย์รวมความรู้ในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในสาขาขนส่ง เผยแพร่สู่ภาคคมนาคมขนส่ง และลดสัดส่วนการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง ต่อไป
 
กลุ่มเป้าหมาย                             
 ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้กับผู้ประกอบการขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง
 
ระยะเวลาโครงการ                       
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 เดือน (ตุลาคม 2555 ถึง พฤษภาคม 2556)
 

ผู้สนับสนุน : กระทรวงพลังงาน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไปแล้ว 45 ครั้ง
 
 • โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภา...
  28 ก.ย. 2560 - 28 ม.ค. 2562
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบ...
  1 ต.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรร...
  18 ก.ย. 2558 - 17 พ.ค. 2559
 • โครงการ Core Environment Program and Biodiversity ...
  1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559
 • โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...
  25 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (...
  28 ก.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2561
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP 2019...
  2 ก.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2563
 • งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมา...
  24 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2558
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลัง...
  1 มี.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558
 • โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อก...
  1 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
 • โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลัง...
  11 เม.ย. 2559 - 10 เม.ย. 2560
 • โครงการสนับสนุนกำกับดูแล และการส่งเสริมการปฎิบัติง...
  30 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2556
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit