สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017

 
            ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มีการประกวด Thailand Energy Awards 2017 เพื่อชื่นชมยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ อีกทั้งจะมีการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards 2017 ในนามของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมผลงานในการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการในด้านการบริหารจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานแก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) งานสัมมนาวิชาการ Energy Symposium การจัดอบรมด้านพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงาน รวมถึงสื่อเผยแพร่ด้านพลังงาน เช่น วารสาร Energy Focus เว็บไซต์ของสถาบันพลังงานฯ เป็นต้น  

           อีกทั้ง ยังได้รวบรวมผลงานกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมสัมมนาของสถาบันสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรม วารสาร Industry Focus และเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นต้น
 
  
 
           ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 66 รางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

           บรรยากาศในวันงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ที่อยู่แวดวงด้านพลังงาน รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล  โดยก่อนเริ่มพิธีมอบรางวัล พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 ที่ได้รวบรวมผลงานของผู้ชนะการประกวดและได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 66 รางวัล จากผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 262 ราย แบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่  ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร  ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นสมควรแก่การได้รับรางวัล จำนวน 66 รางวัล คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้มากกว่า 420 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 290,000 ตันต่อปี
 
 

             นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมฯ ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ นิทรรศการสภาอุตสาหกรรมฯ ที่ได้ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมฯ ดังกล่าว

             พิธีในช่วงแรก นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน Thailand Energy Awards สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล และพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด โดยนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นรับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน โดยนายหิน นววงศ์, นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานฯ และนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานฯ ได้เป็นตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวร่วมด้วย
 

 
 
   
ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ 7 ก.ค. 2560
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit