ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมและพลังงาน POLLUTEC 2016
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  POLLUTEC 2016

                                                                                              
                                                                                                        

           ด้วย ด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโปรโมซาลงส์/หอการค้าฝรั่งเศส -ไทย จัดศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  POLLUTEC 2016  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2559   ณ ศูนย์แสดงสินค้า  Eurexpo Lyon  เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส  งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ   ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวบรวมผู้แสดงสินค้ากว่า  2,400 ราย  พร้อมด้วยการประชุมและสัมมนา  การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ  กว่า 200  นวัตกรรมเพื่อเสนอเทคโนโลยี  และนวัตกรรมที่จะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม  อาทิ การบริหารจัดการน้ำเสีย การรีไซเคิล  และการจัดการพลังงาน   นอกจากนี้  มีการเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ Tenerrdis  Energy  Cluster  (คลัสเตอร์เทคโนโลยีพลังงาน)   Axelera cluster  (คลัสเตอร์ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมด้านสารเคมี  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)   เป็นต้น  โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานครั้งนี้  จะได้ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอันหลากหลายจากนานาประเทศ  เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ อีกทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการในด้านต่างๆ  ต่อไป กลุ่มฯ พลังงานทดแทน   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบตอบรับ และแจ้งความประสงค์กลับไปยัง น.ส. ศตวรรณ ทองเครือมา E-mail:satawant@off.fti.or.th โทรสาร 0-234-1281-3  
 
โปรดกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่  25 ตุลาคม 2559

 
หมายเหตุ     เวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง      
·       Pollutec 2016>>  www.pollutec.com/GB.htm
·       Tenerrdis Energy Cluster  www.tenerrdis.com/en
·       Axelera cluster  www.axelera.org/enAxelera
·       CNR (CompagnieNationale du Rhône) www.cnr.tm.fr/en
เอกสารดาวน์โหลด 1.Application Form_POLLUTEC 2016 GREEN DAYS B2B MEETINGS.docx

เอกสารดาวน์โหลด 2.ตอบรับ Pollutec 2016.pdf

เอกสารดาวน์โหลด 3.Agenda.pdf

เอกสารดาวน์โหลด 4.เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส.pdf

เอกสารดาวน์โหลด 5.รายละเอียดเพิ่มเติมในการกรอกวีซ่าฝรั่งเศส.docx

ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง
วันที่ 10 ต.ค. 2559
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit