โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง 
(Logistics and Transport Management: LTM)

 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ :     25 มกราคม 2559 ถึง 24 กรกฏาคม 2560
ดำเนินการโดย :     สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สนับสนุนงบประมาณโดย :     กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
                                         สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

วัตถุประสงค์ และรายละเอียดโครงการพอสังเขป : 
              เนื่องด้วยภาคขนส่ง ยังขาดการควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ โครงการจึงวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดการประหยัดพลังงานได้อย่างยั่งยืน ด้วยกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ 4 กิจกรรม คือการเผยแพร่ระบบบริหารจัดการพลังงาน, การส่งเสริมการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน, การอบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในภาคขนส่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังนี้

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
                คือกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคการขนส่ง และเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการ 100 แห่งที่มีกิจกรรมการขนส่งประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นระบบ ร่วมกับการให้คำแนะนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่โครงการได้คัดเลือกมาประมาณ 30 ทีม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมด้านการขนส่ง สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ ในการประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการภาคขนส่ง
            คือกิจกรรมที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในภาคขนส่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยโครงการจะให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือ (Subsidy) สำหรับผู้ประกอบการ 200 รายที่มีการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรถบรรทุก และเกิดผลลัพธ์การใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ลดลง โดยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือตามผลประหยัดในอัตรา 75 บาทต่อ 1 ล้านบีทียูต่อปี ซึ่งผลประหยัดก่อนได้รับเงินสนับสนุน จะมีการติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงานโดยผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับผู้ขับขี่รถบรรทุก
            คือกิจกรรมที่ส่งเสริมลดการใช้พลังงานโดยพัฒนาบุคลากรในภาคขนส่ง ด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงานแก่พนักงานขับรถบรรทุกของสถานประกอบการรวม 400 คนทั่วประเทศ โดยโครงการจะมีการพัฒนาหลักสูตรการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับผู้ขับขี่รถบรรทุกที่เป็นมาตรฐาน และดำเนินการสร้างเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมอย่างทั่วถึง พร้อมติดตามพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะหลังผ่านการฝึกอบรม 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมธุรกิจจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics Energy Service Companies: Logistics ESCO)
            คือกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกลไกของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในภาคขนส่ง หรือ Logistics ESCO โดยเป็นระบบที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการภาคขนส่งที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยโครงการจะริเริ่มให้มีการลงทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานในภาคขนส่งนำร่องประมาณ 5 บริษัท และส่งเสริมให้มีสถานประกอบการขนส่งอย่างน้อย 1 แห่งทดลองใช้ระบบบริษัทจัดการพลังงานในภาคขนส่งดังกล่าว โดยโครงการจะผลักดันให้ระบบของบริษัทจัดการพลังงานในภาคขนส่งขยายกว้างและมีความยั่งยืนในระยะยาว

รายละเอียดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่
 WWW.LTMTHAILAND.NET
เอกสารดาวน์โหลด รายละเอียด LTM.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 41 ครั้ง
วันที่ 27 ก.ค. 2559
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit