โครงการ Industrial Energy Efficiency : IEE
             ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมจัดทำโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency:IEE) โดยกองทุนสื่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility:GEF) ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2560 (ระยะเวลา 5 ปี) นั้น

             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการ IEE กำหนดจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 7 สาขา ได้แก่  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & beverage) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textiles) อุตสาหกรรมเคมี (Chemicals) อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง (Plastic & rubber) อุตสาหกรรมอโลหะ (Non-metallic) อุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน (Basic metal) และอุตสหากรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

             1. การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 จำนวน 10 กิจการ โดยโครงการสนับสนุนเงินค่าที่ปรึกษาไม่เกิน 75,000 บาท/กิจการ
             2. การตรวจประเมินระบบไอน้ำ ระบบสูบน้ำ และระบบอัดอากาศ เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบังกล่าว จำนวน 20 ระบบ โดยโครงการสนับสนุนเงินค่าที่ปรึกษาไม่เกิน 35,000 บาท/กิจการ สำหรับระบบไอน้ำ และสนับสนุนเงินค่าที่ปรึกษาไม่เกิน 40,000 บาท/กิจการ สำหรับระบบสูบน้ำและระบบอัดอากาศ

โดยท่านสามารถ Download รายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.ieeproject.com
เอกสารดาวน์โหลด เอกสารแนบ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง
วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit