เรียญเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่องใช้พลังงานคุ้มค่า ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทย ...
          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง "ใช้พลังงานคุ้มค่า ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทย" โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นองค์ปาฐก และเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เสรษฐกิจไทยและอาเซียน โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน และการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสหากรรมเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. 

            หากกรรมการท่านใดสนใจเข้าร่วมสามารถดาว์นโหลดเอกสารแบบตอบรับได้ตาม Link ด้านล่าง และสามารถส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2537-1997 หรือทางอีเมล์ pimnapa_s@pttplc.com ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558
ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ 23 ก.พ. 2558
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit