•   บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
    
    
   
 •   อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
    
    
   
 •   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) 
    
    
   
 •   บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด 
    
    
   
 •   โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด 
    
    
   
 •   บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
    
    
   
 •   บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 
    
    
   
 •   บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) 
    
    
   
 •   บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
    
    
   
 •   บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด 
    
    
   
 •   ตัวอย่างสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO 
    
    
   
 •   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด 
    
    
   
 •   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3 
    
    
   
 •   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
    
    
   
 •   บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด 
    
    
   
 •   บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
    
    
   
 •   บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
    
    
   
 •   ESPEC Project … ความสำเร็จของ 2 โรงงานพลาสติก 
    
    
   
 •   บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด 
    
    
   
 •   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
    
    
   
 •   โรงงานติดดาว 4 โรงงาน 
    
    
   
 •   บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด 
    
    
   
 •   บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) 
    
    
   
 •   โรงงานติดดาว JETRO 
    
    
   
 •   บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด 
    
    
   
 •   บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด  
    
    
   
 •   บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)