•   การรวมโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า 
      
      
     
  •   การปรับแรงดันหม้อแปลง