•   การเปลี่ยนหลอดแสงจันทร์เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
    
    
   
 •   การปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด T5 
    
    
   
 •   การติดตั้งสวิตช์กระตุก