•   การใช้ขนาดท่อลมให้เหมาะสมกับงาน 
    
    
   
 •   การแก้ไขจุดลมรั่วในเครื่องจักร 
    
    
   
 •   การใช้ความดันอากาศอัดให้เหมาะสมกับงาน