•   มาตรการการใช้น้ำจาก Cooling Tower แทนน้ำเย็นจาก Chiller ที่เครื่องฉีด