•   มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟทดแทนเครื่องเก่าก่อนดำเนินการ