• หลักสูตร :  การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน...
  วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุ้นจิตสำนักให้พนักงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ตลอดจนผู้บริหาร ให้เห็นความสำคัญของการของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า
   
 • หลักสูตร :  การวิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน...
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่ดูแล และรับผิดชอบด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ Chiller ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงหลักการตรวจวัด และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
   
 • หลักสูตร :  เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ...
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถิติการใช้ไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
   
 • หลักสูตร :  เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำให้ได้ผลเป็นรูปธรรม...
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สถานประกอบการสามารถหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและกรณีตัวอย่างรวมทั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากกิจกรรมระดมสมอง ไปใช้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้ด้วยตนเอง
   
 • หลักสูตร :  การเตรียมความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมด้านการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ...
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการจัดการพลังงาน ตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างมีเหมาะสม
   
 • หลักสูตร :  การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อน...
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการตรวจวิเคราะห์หม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำและการตรวจสอบและวิเคราะห์เตาเผาเพื่อตรวจหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์หลักด้านความร้อน
   
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit