การใช้งานเว็บไซต์
สนใจสมัครสมาชิกเว็บไซต์ต้องทำอย่างไรบ้าง
สามารถสมัครสมาชิกได้ที่มุมขวาด้านบนเว็บไซต์หัวข้อ เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.บุคคลทั่วไป 2.ผู้ประกอบการ 3.ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพลังงาน
สมาชิกทั้ง 3 ประเภท มีความแตกต่างอย่างไรบ้าง
1.บุคคลทั่วไป - เป็นผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการติดตามรับข่าวสารต่างๆ ด้านพลังงาน 2.ผู้ประกอบการ - เป็นผู้สนใจจากสถานประกอบการที่สนใจรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันพลังงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์ 3.ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพลังงาน - เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่สนใจร่วมเป็นเครือข่ายร่วมกับสถาบันพลังงานฯ โดยได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากทางสถาบันพลังงานว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือ
 
สนใจลงโฆษณา Banner บนเว็บไซต์
จำนวน Banner บนเว็บไซต์สามารถแสดงได้ทั้งหมดกี่ Banner
Banner จะแสดงทั้งหมดเพียง 30 Banner ครับ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถเห็น Banner และเข้าเยี่ยมชมได้อย่างทั่วถึง
หากมีความสนใจจะลงโฆษณา สามารถขอลงโฆษณา Banner เพิ่มได้หรือไม่
สามารถลงโฆษณาเพิ่มเติมได้ครับ แต่จะต้องมีการพิจารณาข้อมูลผ่านทางสถาบันพลังงานฯ ก่อน โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอลงโฆษณามาที่ admin@iie.or.th
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์
หากมีความสนใจที่จะต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ต้องทำอย่างไรบ้าง
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ก่อน แล้วจึงค่อยทำการ Login เข้ามาลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้ที่หัวข้อ กิจกรรมอบรม-เยี่ยมชม หรือกิจกรรมพิเศษ หลังจากนั้นระบบจะทำการแจ้ง Email ยืนยันเข้าร่วมงานกลับไปยังท่าน
 
อบรม / สัมมนาวิชาการ
การสมัครร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้บริษัทละกี่ท่าน
กรณีมีผู้แจ้งความจำนงเกินกว่าจำนวนที่รับได้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม
การชำระเงิน สามารถชำระที่หน้างาน ได้หรือไม่
ได้ โดยสามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ได้ โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์
 
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
กรณีต้องการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม อบรม / เยี่ยมชมโรงงาน / สัมมนา ต้องดำเนินการ อย่างไรบ้าง
1.กรอกรายละเอียดในแบบตอบรับ ของกิจกรรมที่ท่านสนใจ และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ เพื่อเป็นแจ้งความประสงค์การเข้าร่วม โดยสถาบันฯ จะมีการยืนยันการเข้าร่วมกลับ 2.โอนชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม (อัตราสมาชิก หรืออัตราทั่วไป 3.ยืนยันการชำระ โดยส่งใบ Pay in มายังสถาบันพลังงานฯ
กรณีนำรถยนต์เดินทางไปเอง สามารถนำมาหักลดหย่อนจากค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม ได้หรือไม่
ไม่สามารถลดหย่อยค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมรถไว้ให้กับคณะแล้ว
การไปกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำรถยนต์ไปเองได้หรือไม่
สามารถนำรถยนต์ไปเองได้ แต่ต้องแจ้งผ่านทางสถาบันฯ เพื่อทางสถาบันฯจะได้ ประสานงานไปยังโรงงาน และแจ้งรายละเอียดของกำหนดการเพื่อป้องกันการผิดพลาด