กบง. ขยายเวลาหนุนดีเซลบี20 และตรึงราคา LPG กลุ่มรายได้น้อยต่ออีก 2 เดือน ถึงสิ้น ก.ย. นี้...

           ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติขยายเวลามาตรการอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลฯ บี20 ให้มีราคาคาต่ำกว่าดีเซลฯ ธรรมดา (บี7) ต่อไปอีก 2 เดือน หวังช่วยแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดและสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังเห็นชอบตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือนสำหรับกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ต่อไปอีก 2 เดือนเช่นกัน โดยทั้งสองมาตรการจะขยายไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. นี้ ระบุสถานะกองทุนน้ำมันฯ จะติดลบราว 6,090 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน ส.ค. ซึ่งยังอยู่ในกรอบเพดานการชดเชยราคาก๊าซ LPG  ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท จึงยังไม่จำเป็นต้องขยายกรอบเพดานการใช้กองทุนน้ำมันฯ ในการรักษาเสถียรภาพราคาก๊าซ LPG

​           วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ ได้พิจารณาและมีมติขยายระยะเวลาให้ระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลฯ บี20 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลฯ ธรรมดา (บี7) จำนวน 5 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 2 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 62 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 โดยคงอัตราเงินชดเชยของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ไว้ที่ 4.50 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน แก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดและสร้างเสถียรภาพปาล์มน้ำมัน รวมถึงส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันดีเซลฯ บี20 อย่างต่อเนื่อง

​           กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด สร้างเสถียรภาพปาล์มน้ำมัน และลดค่าครองชีพของประชาชนจากค่าบริการขนส่ง มาตั้งแต่ วันที่ 8 มิ.ย. 61 จนถึงปัจจุบัน และจากการที่ กบง. มีมติให้ส่วนลดพิเศษ ทำให้ส่วนต่างราคาขายปลีกดีเซล บี20 กับ บี7 เพิ่มขึ้นเป็น 5 บาทต่อลิตร ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2561 และมีการประกาศรุ่นรถยนต์ที่รองรับการใช้ดีเซล บี20 ทำให้ผู้ใช้รถยนต์มีความเชื่อมั่นและหันมาใช้น้ำมันดีเซล บี20 มากขึ้น จากเฉลี่ย 0.030 ล้านลิตรต่อวันในเดือน ก.ค. 61 เป็นเฉลี่ย 5.067 ล้านลิตรต่อวัน ในปัจจุบัน ส่วนไบโอดีเซล บี100 เพิ่มขึ้น จากเฉลี่ย 4.103 ล้านลิตรต่อวัน ในเดือน ก.ค. 61 เป็นเฉลี่ย 5.215 ล้านลิตรต่อวัน ในปัจจุบัน

​           ทั้งนี้ น้ำมันดีเซล บี 20 สามารถจำหน่ายที่สถานีบริการได้ทั่วไป โดย ณ วันที่ 21 ก.ค. 62 มีผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 จำนวน 13 ราย จำหน่ายน้ำมันดีเซลฯ บี 20 โดยแบ่งเป็น  Fleet 532 แห่ง และสถานีบริการจำนวน 1,181 แห่ง

​           อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์ในขณะนี้ ราคา CPO เริ่มมีแนวโน้มลดลง จาก 21.87 บาทต่อกิโลกรัม  ในช่วงต้นเดือน ก.ค. 62 มาอยู่ที่ 16.75 บาทต่อกิโลกรัม ในวันที่ 26 ก.ค. 62 กบง. จึงมีมติขยายเวลาการให้ส่วนต่างราคาบี20 ออกไปอีก 2 เดือนดังกล่าว

​           ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน (กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร) นั้น ที่ประชุม กบง. มีมติมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ขอความร่วมมือจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เพิ่มอีก 2 เดือน (ส.ค. – ก.ย. 2562) และขอขยายกรอบวงเงินสำหรับมาตรการนี้อีก 60 ล้านบาท โดยขอให้ ปตท. รับภาระในการตรึงราคาปัจจุบันเอาไว้ก่อน เพื่อให้กระทรวงพลังงานได้มีเวลาเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ชัดเจนขึ้น ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลัง

​           โดยที่ผ่านมา การช่วยเหลือราคา LPG สำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอย ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความ ช่วยเหลือ โดยตัดสิทธิผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีการใช้สิทธิเป็นระยะเวลาย้อนหลังตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปและปรับลดปริมาณ LPG ที่ให้ส่วนลด จากสูงสุดไม่เกิน 150 กก.ต่อเดือน เป็นไม่เกิน 75 กก.ต่อเดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม 2562

​           สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีภาระชดเชยราคา LPG อยู่นั้น ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มีฐานะสุทธิ ฯ อยู่ที่ 36,742 ล้านบาท (บัญชีน้ำมัน 42,994 ล้านบาท และบัญชี ก๊าซ LPG ติดลบ 6,252 ล้านบาท) โดย คาดการณ์ ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2562 ฐานะกองทุนของกลุ่มก๊าซ LPG จะติดลบ 6,324 ล้านบาท และสิ้นเดือน ส.ค. 2562 จะติดลบ 6,090 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังไม่เกินกรอบเพดานการชดเชยราคาก๊าซ LPG ตามมติ กบง. เดิมที่กำหนดในการรักษาเสถียรภาพราคาก๊าซ LPG ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท จึงไม่จำเป็นต้องขยายกรอบเพดานการใช้กองทุนน้ำมันฯ ในการรักษาเสถียรภาพราคาก๊าซ LPG
ที่มา : Energy News Center
วันที่ : 31 ก.ค. 2562