เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย...

           วันนี้ (17 ธ.ค.61) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด "เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ (Public Hearing)" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ จากทุกภาคส่วน เพื่อประมวลความคิดเห็นต่างๆ นำมาปรับปรุงแผนฯ ฉบับใหม่ให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

           ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ ตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ 3 ด้านคือ 1. ด้านความมั่นคง (Security) สร้างสมดุลระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 2. ด้านราคา (Economy) โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่การที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตเอง (Prosumer) ในอนาคตด้วย

           สำหรับการเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่างๆ และที่กรุงเทพฯ ซึ่งผลจากการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดทุกเวที ทางกระทรวงพลังงาน จะรวบรวมเพื่อใช้ในการปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ที่มา : EPPO
วันที่ : 17 ธ.ค. 2561