กกพ. คาดต้นทุนค่าไฟปี 2562 สูงขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานทดแทน

           คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คาด การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกระทบต้นทุนค่าไฟฟ้า ส่งผล Ft ปี 2562 แตะ 27.34 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 47,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่กระทบอยู่ 25.17 สตางค์ต่อหน่วย โดยจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหลายโครงการ ที่ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว และจะทยอยเข้าระบบไฟฟ้าปี 2562 เช่น ลม ขยะ โซลาร์ฟาร์มราชการสหกรณ์​เฟส2

​           นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ได้ประเมินนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในอดีต ทั้งในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า (แอดเดอร์) และการสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง (ฟีดอินทารีฟ) หรือ Fit พบว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่า Ft) ในปี 2562 อยู่ที่ 27.34 สตางค์ต่อหน่วย หรือ คิดเป็นมูลค่ารวม 47,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2561 ที่มีผลกระทบต่อค่า Ft อยู่ที่ 25.17 สตางค์ต่อหน่วย หรือ คิดเป็นมูลค่ารวม 43,279 ล้านบาท

​           โดยการประเมินที่พบว่าค่า Ft จะเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากในปี 2562 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน  ทดแทนตามนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมา ที่มีกำหนดต้องเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในหลายโครงการ เช่น  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตร (โซลาร์ราชการและสหกรณ์) ระยะที่ 2

​           ทั้งนี้ ต้นทุนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แยกตามประเภทเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อค่า Ft ในงวดสุดท้ายของปี 2562 (ก.ย.-ธ.ค) พบว่า พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) มีมูลค่าสูงสุด อยู่ที่ 7,759 ล้านบาท ชีวมวล 3,173 ล้านบาท ขยะ 1,986 ล้านบาท และลม 2,803 ล้านบาท

​           สำหรับความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Quick Win Projects) จำนวน  8 พื้นที่ 12 โครงการ กำลังผลิต 77.9 เมกะวัตต์ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพื้นที่ไว้ และ กกพ. กำหนด COD ในปี 2564 ขณะนี้ มีผู้ประกอบการบางรายได้ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาที่ กกพ. แล้ว

​           ส่วนในอนาคตจะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะเพิ่มเติมหรือไม่นั้น กกพ. ยังรอนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนประสานงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทย คาดว่าจะมีความชัดเจนหลังจากการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP ฉบับใหม่ แล้วเสร็จ
ที่มา : Energy News Center
วันที่ : 11 พ.ย. 2561