กิจกรรม : กิจกรรมพลังงานสัญจรครั้งที่ 13 @จ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
                 
           สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 13”  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการนำพลังงานทดแทนในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เยี่ยมชมยังโรงงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด Thailand Energy Awards ดังนี้
  • โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (Biogas) ณ บริษัท นทีชัย จำกัด โดยมีการนำน้ำกากส่ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเตา
  • เยี่ยมชมด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน ภายใต้มาตรฐาน ISO50001:2011 และมาตรการการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
  • เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอเพาเวอร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) ดำเนินการโดย บริษัท ทีพีซีเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกที่สามารถนำตอไม้และรากไม้ยางพาราที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าได้ 100 %
                  
หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดในกำหนดการและแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับ (ลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง) และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ คุณประภัสสร บุญสถิตย์  และคุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 02-345-1247, 084-916-0439

**รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน**
(ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนด ในกรณีเต็ม)
เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญกิจกรรมพลังงานสัญจรครั้งที่ 13.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 102 ครั้ง
วันที่ : 12 มี.ค. 2563  ถึง : 13 มี.ค. 2563
 
กิจกรรม : กิจกรรมพลังงานสัญจรครั้งที่ 13 @จ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit