กิจกรรม : หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2020 รุ่นที่ 6
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 72 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ได้พัฒนาหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) ประจำปี 2020 รุ่นที่ 6 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ด้านพลังงานที่ถูกต้อง เพื่อได้รับทราบถึงแนวโน้มด้านทิศทางพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตและได้ทราบถึงสถานการณ์ด้านพลังงานทั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะมารวมตัวกันและดำเนินกิจกรรมระดมสมองร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการศึกษาและเรียนรู้ด้านพลังงานที่เป็นของจริงจากกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายด้านพลังงานและการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายในระดับผู้บริหารด้านพลังงานอีกด้วย

            กิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากร จำนวน 10 ครั้ง (ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 – 18.00 น.) โดยวิทยากรที่จะมาบรรยายในหลักสูตรนั้น ล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านพลังงาน การศึกษาดูงานในประเทศนั้นเป็นการเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ได้รับรางวัลด้านพลังงาน เช่น รางวัล Thailand Energy Award และโครงการด้านพลังงาน สำหรับการศึกษาดูงานในต่างประเทศจะเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาของหลักสูตรฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2563
วันที่ : 1 มี.ค. 2563  ถึง : 1 มี.ค. 2564
 
กิจกรรม : หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2020 รุ่นที่ 6
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit