กิจกรรม : โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งฯ ระยะที่ 2
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
วัตถุประสงค์
          - เพื่อพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมฯ ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของผู้ประกอบการในแต่ละคลัสเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขนส่งของผู้ประกอบการในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม
          - เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ
          - เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการประหยัดพลังงานในสาขาขนส่ง และแนะนำผู้ประกอบการให้มีการปรับปรุงให้เกิดการประหยัดพลังงาน
          - เพื่อจัดทำโปรแกรมระบบ Backhaul ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งด้วยระบบสารสนเทศในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม
          - เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายผลใช้งานโปรแกรมฯ ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการในแต่ละคลัสเตอร์
          - เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต้นแบบของผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งด้วยระบบสารสนเทศในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ในการลดการจัดส่งสินค้าเที่ยวเปล่า (Backhaul) และเป็นแนวทางศึกษาการลดการจัดส่งสินค้าเที่ยวเปล่า (Backhaul) ที่มีประสิทธิภาพ
          - เพื่อวางแนวทางในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Hub & Spoke) และระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi Modal Transport) อันจะเป็นแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งของประเทศ ต่อไป
 
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการดำเนินโครงการ
  • ผู้ประกอบการภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสใช้งานโปรแกรมที่มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของตน
  • ผลการศึกษาจากการสร้างเครือข่ายต้นแบบในการลดการจัดส่งสินค้าเที่ยวเปล่า (Backhaul) สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดส่งสินค้าเที่ยวเปล่า(Backhaul) ที่มีประสิทธิภาพ
  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และคำแนะนำในมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ และนำไปปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานในการขนส่งของตนเองได้
 
หลักการและแนวคิดในการดำเนินโครงการ
            โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application ;LTMA2) จะมุ่งเน้นในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมฯ รวมถึงจัดทำระบบ Backhaul เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขนส่งสินค้าสำหรับผู้ประกอบการภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมจำนวน 5 คลัสเตอร์ ดังนี้

 
1.     กลุ่มสินค้าทั่วไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าบริโภค เป็นต้น
2.     กลุ่มผลิตผลการเกษตร เช่นข้าว, ข้าวโพด, ผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นต้น
3.     กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก, อลูมิเนียม เป็นต้น
4.     กลุ่มอาหาร เช่น อาหารสด, อาหารแปรรูป และอาหารแช่แข็ง เป็นต้น
5.     กลุ่มเคมีภัณฑ์ เช่น ปุ๋ย, แร่ธาตุ เป็นต้น

 
*หมายเหตุ กลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการเพิ่มเติมโมดุลสำหรับผู้ประกอบการขนส่งประเภทหัวลาก (Trailer) ตู้คอนเทนเนอร์ในทุกกลุ่มคลัสเตอร์ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสำคัญในการศึกษาการลดการจัดส่งสินค้าเที่ยวเปล่า (Backhaul) รวมถึงการศึกษาข้อมูลของระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ในอนาคต

            นอกจากนั้น จะมีการจัดทำระบบ Backhaul และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต้นแบบของผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งด้วยระบบสารสนเทศในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางศึกษาการลดการจัดส่งสินค้าเที่ยวเปล่า (Backhaul) ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้และแนะนำมาตรการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ เพื่อทำการปรับปรุงในมาตรการที่มีความพร้อมให้เกิดการประหยัดพลังงาน ต่อไป

           ผู้ประกอบการที่สนใจใช้งานโปรแกรม LTMA สามารถยื่นความประสงค์ขอสิทธิสมัครใช้งานได้ที่ www.thailtma.org และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม คุณเมธี ไชยโย หรือ คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์  โทรศัพท์ 02-345-1255-56  โทรสาร 02-345-1258   อีเมล meteechaiyo@gmail.com
           
หมายเหตุ การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
วันที่ : 10 ก.ค. 2558  ถึง : 10 ก.ค. 2558
 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งฯ ระยะที่ 2
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit